[x]
Powered by Ec_group
จำนวนผู้เข้าชม 332939 คน
Main Menu
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการลงทะเบียน
คู่มือการใช้งาน
รายชื่อนักเรียน
จำนวนนักศึกษา

User Systems
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ค้นหาหมายเลขประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว) เพื่อลงทะเบียนเรียน ที่นี่
จำนวนนักศึกษาแยกตามชั้น
No. รหัสกลุ่ม ชื่อย่อ ชื่อกลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
1 632020201 ชกต.1/1 การตลาด 0 35 35
2 632020202 ชกต.1/2 การตลาด 0 16 16
3 622020201 ชกต.2/1 การตลาด 4 36 40
4 622020202 ชกต.2/2 การตลาด 1 17 18
5 61220201 ชกต.3/1 พาณิชยกรรม(การตลาด) 2 37 39
6 61220202 ชกต.3/2 พาณิชยกรรม(การตลาด) 0 21 21
7 632020101 ชกบ.1/1 การบัญชี 3 39 42
8 632020102 ชกบ.1/2 การบัญชี 0 37 37
9 622020101 ชกบ.2/1 การบัญชี 2 37 39
10 622020102 ชกบ.2/2 การบัญชี 0 25 25
11 61220101 ชกบ.3/1 พาณิชยกรรม(การบัญชี) 0 40 40
12 61220102 ชกบ.3/2 พาณิชยกรรม(การบัญชี) 1 19 20
13 61220103 ชกบ.3/3 พาณิชยกรรม(การบัญชี) 0 31 31
14 622020301 ชกล.2/1 การเลขานุการ 0 11 11
15 61220301 ชกล.3/1 พาณิชยกรรม(การเลขานุการ) 0 19 19
16 632021601 ชกส.1/1 การจัดการสำนักงาน 0 13 13
17 632030801 ชคก.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 13 23 36
18 622030801 ชคก.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 9 8 17
19 61230801 ชคก.3/1 ศิลปกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 14 11 25
20 632040601 ชคท.1/1 คหกรรมศาสตร์ 0 8 8
21 622040601 ชคท.2/1 คหกรรมศาสตร์ 2 5 7
22 61240601 ชคท.3/1 คหกรรม(คหกรรมศาสตร์) 7 10 17
23 632020401 ชคพ.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 33 35
24 632020402 ชคพ.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 34 38
25 632020403 ชคพ.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 25 32
26 622020401 ชคพ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 39 43
27 622020402 ชคพ.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 42 42
28 61220401 ชคพ.3/1 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4 25 29
29 61220402 ชคพ.3/2 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 11 29 40
30 61220403 ชคพ.3/3 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 23 23
31 632040401 ชคอ.1/1 อาหารและโภชนาการ 7 30 37
32 632040402 ชคอ.1/2 อาหารและโภชนาการ 5 10 15
33 622040401 ชคอ.2/1 อาหารและโภชนาการ 11 29 40
34 622040402 ชคอ.2/2 อาหารและโภชนาการ 4 10 14
35 61240401 ชคอ.3/1 คหกรรม(อาหารและโภชนาการ) 5 21 26
36 632070101 ชรร.1/1 การโรงแรม 2 31 33
37 622070101 ชรร.2/1 การโรงแรม 2 19 21
38 61270101 ชรร.3/1 การโรงแรม 4 19 23
39 632021401 ชลจ.1/1 โลจิสติกส์ 3 16 19
40 632030101 ชศว.1/1 วิจิตรศิลป์ 3 11 14
41 622030101 ชศว.2/1 วิจิตรศิลป์ 4 2 6
42 61230101 ชศว.3/1 ศิลปกรรม(วิจิตรศิลป์) 9 7 16
43 632030201 ชอบ.1/1 การออกแบบ 6 13 19
44 622030201 ชอบ.2/1 การออกแบบ 2 6 8
45 61230201 ชอบ.3/1 ศิลปกรรม(การออกแบบ) 10 8 18
46 633020201 สกต.1/1(ปวช.) การตลาด 2 38 40
47 633020202 สกต.1/2(ต่างสาขา) การตลาด 0 13 13
48 633020203 สกต.1/3 (ปวช.) ทวิภา การตลาด 1 13 14
49 62320201 สกต.2/1 (ปวช.) การตลาด 2 29 31
50 62320202 สกต.2/2 (ม.6) การตลาด 1 23 24
51 633020101 สกบ.1/1 (ปวช.) การบัญชี 1 38 39
52 633020102 สกบ.1/2 (ปวช.) การบัญชี 2 35 37
53 633020103 สกบ.1/3 (ปวช.) การบัญชี 0 19 19
54 633020104 สกบ.1/4 (ต่างสาขา) การบัญชี 1 32 33
55 62320101 สกบ.2/1 (ปวช.) การบัญชี 0 40 40
56 62320102 สกบ.2/2 (ปวช.) ก.1 การบัญชี 1 20 21
57 62320104 สกบ.2/2 (ปวช.) ก.2 การบัญชี 0 3 3
58 62320103 สกบ.2/3 (ม.6) การบัญชี 5 28 33
59 62330803 สคก.2/1 (ปวช.) ก.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 2 3
60 62330801 สคก.2/1 (ปวช.)ก.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 0 2
61 62330802 สคก.2/2 (ม.6) คอมพิวเตอร์กราฟิก 4 3 7
62 633040601 สคท.1/1(ปวช.) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 1 4 5
63 633040602 สคท.1/2(ต่างสาขา) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 0 1 1
64 62340601 สคท.2/1 (ปวช.) การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 7 7
65 62340602 สคท.2/2 (ม.6) การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 1 1
66 62320401 สคพ.2/1 (ปวช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 35 39
67 62320402 สคพ.2/2 (ม.6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 9 10
68 633040401 สคอ.1/1(ปวช. ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 6 14 20
69 633040402 สคอ.1/2(ต่างสาขา ทวิ อาหารและโภชนาการ 9 9 18
70 62340401 สคอ.2/1 (ม.6) อาหารและโภชนาการ 0 7 7
71 62340402 สคอ.2/2 (ปวช. ทวิภาค อาหารและโภชนาการ 6 7 13
72 62340403 สคอ.2/3 (ม.6 ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 2 7 9
73 633021501 สจก.1/1(ปวช.) การจัดการ 1 20 21
74 633021502 สจก.1/2(ต่างสาขา) การจัดการ 3 18 21
75 62321501 สจก.2/1 (ปวช.) การจัดการทั่วไป 1 13 14
76 62321502 สจก.2/2 (ม.6) การจัดการทั่วไป 0 18 18
77 633030801 สดท.1/1(ปวช.) ดิจิทัลกราฟิก 9 14 23
78 633030802 สดท.1/2(ต่างสาขา) ดิจิทัลกราฟิก 6 4 10
79 633020401 สทธ.1/1(ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 34 35
80 633020402 สทธ.1/2(ต่างสาขา) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 17 20
81 633020403 สทธ.1/3 (ปวช.) ทวิภา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 19 19
82 633090101 สทส.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 16 23
83 62390101 สทส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 15 21
84 633070101 สรร.1/1(ปวช.) ทวิภาค การโรงแรม 1 24 25
85 633070102 สรร.1/2(ต่างสาขา) ทว การโรงแรม 1 6 7
86 62370101 สรร.2/1 การโรงแรม 3 6 9
87 62370102 สรร.2/2 (ม.6) การโรงแรม 1 8 9
88 633021401 สลจ.1/1 (ปวช.) การจัดการโลจิสติกส์ 0 9 9
89 633021402 สลจ.1/2 (ต่างสาขา) การจัดการโลจิสติกส์ 0 12 12
90 62321401 สลจ.2/1 (ปวช.) ก.1 การจัดการโลจิสติกส์ 0 20 20
91 62321403 สลจ.2/1 (ปวช.) ก.2 การจัดการโลจิสติกส์ 0 3 3
92 62321402 สลจ.2/2 (ม.6) ก.1 การจัดการโลจิสติกส์ 2 30 32
93 633031901 สอน.1/1(ปวช.) การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 14 19
94 633031902 สอน.1/2(ต่างสาขา) ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 6
95 62330201 สอน.2/1 (ปวช.) การออกแบบ 5 13 18
96 62330202 สอน.2/2 (ม.6) การออกแบบ 2 5 7

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด
1 ปวช.1 76 362 438
2 ปวช.2 47 429 476
3 ปวช.3 105 718 823
4 ปวส.1 57 417 474
5 ปวส.2 133 768 901
รวม 418 2694 3112

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ถ.พิชัยฯ
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ออกแบบและจัดทำโดย Mr.Teeracha .S
พัฒนาและปรับปรุงโดย Mr.Apirak .R
พัฒนาและปรับปรุงโดย Ms.Tippawan .O