[x]
Powered by Ec_group
จำนวนผู้เข้าชม 359248 คน
Main Menu
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการลงทะเบียน
คู่มือการใช้งาน
รายชื่อนักเรียน
จำนวนนักศึกษา

User Systems
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ค้นหาหมายเลขประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว) เพื่อลงทะเบียนเรียน ที่นี่
จำนวนนักศึกษาแยกตามชั้น
No. รหัสกลุ่ม ชื่อย่อ ชื่อกลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
1 642020201 ชกต.1/1 การตลาด 1 39 40
2 642020202 ชกต.1/2 การตลาด 0 14 14
3 632020201 ชกต.2/1 การตลาด 0 26 26
4 622020201 ชกต.3/1 การตลาด 4 36 40
5 622020202 ชกต.3/2 การตลาด 1 16 17
6 642020101 ชกบ.1/1 การบัญชี 3 36 39
7 642020102 ชกบ.1/2 การบัญชี 2 35 37
8 632020101 ชกบ.2/1 การบัญชี 3 37 40
9 632020102 ชกบ.2/2 การบัญชี 0 30 30
10 622020101 ชกบ.3/1 การบัญชี 1 35 36
11 61220101 ชกบ.3/1 พาณิชยกรรม(การบัญชี) 0 0 0
12 622020102 ชกบ.3/2 การบัญชี 0 24 24
13 622020301 ชกล.3/1 การเลขานุการ 0 10 10
14 642021601 ชกส.1/1 การจัดการสำนักงาน 0 7 7
15 632021601 ชกส.2/1 การจัดการสำนักงาน 0 10 10
16 642030801 ชคก.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 22 20 42
17 632030801 ชคก.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 11 16 27
18 622030801 ชคก.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 8 8 16
19 61230801 ชคก.3/1 ศิลปกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 0 0 0
20 642040601 ชคท.1/1 คหกรรมศาสตร์ 1 3 4
21 632040601 ชคท.2/1 คหกรรมศาสตร์ 0 6 6
22 622040601 ชคท.3/1 คหกรรมศาสตร์ 2 5 7
23 642020401 ชคพ.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 36 40
24 642020402 ชคพ.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 32 39
25 642020403 ชคพ.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 20 27
26 632020401 ชคพ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 32 34
27 632020402 ชคพ.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 34 38
28 632020403 ชคพ.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 13 20
29 622020401 ชคพ.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 39 42
30 622020402 ชคพ.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 39 39
31 61220402 ชคพ.3/2 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 0 0
32 60220403 ชคพ.3/3 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 0 0
33 642040401 ชคอ.1/1 อาหารและโภชนาการ 8 36 44
34 632040401 ชคอ.2/1 อาหารและโภชนาการ 9 32 41
35 622040401 ชคอ.3/1 อาหารและโภชนาการ 11 27 38
36 61240401 ชคอ.3/1 คหกรรม(อาหารและโภชนาการ) 0 0 0
37 622040402 ชคอ.3/2 อาหารและโภชนาการ 2 10 12
38 642070101 ชรร.1/1 การโรงแรม 3 16 19
39 632070101 ชรร.2/1 การโรงแรม 2 24 26
40 622070101 ชรร.3/1 การโรงแรม 2 18 20
41 61270101 ชรร.3/1 การโรงแรม 0 0 0
42 642021401 ชลจ.1/1 โลจิสติกส์ 2 23 25
43 632021401 ชลจ.2/1 โลจิสติกส์ 1 12 13
44 642030101 ชศว.1/1 วิจิตรศิลป์ 1 5 6
45 632030101 ชศว.2/1 วิจิตรศิลป์ 3 11 14
46 622030101 ชศว.3/1 วิจิตรศิลป์ 4 2 6
47 61230101 ชศว.3/1 ศิลปกรรม(วิจิตรศิลป์) 0 0 0
48 642030201 ชอบ.1/1 การออกแบบ 5 14 19
49 632030201 ชอบ.2/1 การออกแบบ 5 11 16
50 622030201 ชอบ.3/1 การออกแบบ 2 5 7
51 61230201 ชอบ.3/1 ศิลปกรรม(การออกแบบ) 0 0 0
52 643020201 สกต.1/1(ปวช.) การตลาด 3 22 25
53 643020202 สกต.1/2(ต่างสาขา) การตลาด 6 14 20
54 60320201 สกต.2/1 การตลาด (ปวช.) 0 0 0
55 633020201 สกต.2/1(ปวช.) การตลาด 2 32 34
56 62320202 สกต.2/2 (ม.6) การตลาด 0 1 1
57 633020202 สกต.2/2(ต่างสาขา) การตลาด 0 10 10
58 633020203 สกต.2/3 (ปวช.) ทวิภา การตลาด 1 13 14
59 643020101 สกบ.1/1 (ปวช.) การบัญชี 0 39 39
60 643020102 สกบ.1/2 (ปวช.) การบัญชี 2 30 32
61 58320203 สกบ.1/3 การตลาด 0 0 0
62 643020103 สกบ.1/3 (ต่างสาขา) การบัญชี 2 33 35
63 633020101 สกบ.2/1 (ปวช.) การบัญชี 0 37 37
64 633020102 สกบ.2/2 (ปวช.) การบัญชี 2 32 34
65 633020103 สกบ.2/3 (ปวช.) การบัญชี 0 18 18
66 633020104 สกบ.2/4 (ต่างสาขา) การบัญชี 1 27 28
67 643040601 สคท.1/1(ปวช.) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 3 4 7
68 633040601 สคท.2/1(ปวช.) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 1 4 5
69 61340602 สคท.2/2 การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม6 0 0 0
70 633040602 สคท.2/2(ต่างสาขา) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 0 1 1
71 60320401 สคพ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 0 0 0
72 62320402 สคพ.2/2 (ม.6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 0 1
73 643040401 สคอ.1/1(ปวช. ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 2 11 13
74 643040402 สคอ.1/2(ต่างสาขา ทวิ อาหารและโภชนาการ 5 11 16
75 633040401 สคอ.2/1(ปวช. ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 5 14 19
76 633040402 สคอ.2/2(ต่างสาขา ทวิ อาหารและโภชนาการ 9 8 17
77 643021501 สจก.1/1(ปวช.) การจัดการ 0 21 21
78 60321502 สจก.1/2 (ม.6) การจัดการทั่วไป(ม.6) 0 0 0
79 643021502 สจก.1/2(ต่างสาขา) การจัดการ 2 3 5
80 62321501 สจก.2/1 (ปวช.) การจัดการทั่วไป 0 2 2
81 633021501 สจก.2/1(ปวช.) การจัดการ 1 19 20
82 633021502 สจก.2/2(ต่างสาขา) การจัดการ 3 16 19
83 643030801 สดท.1/1(ปวช.) ดิจิทัลกราฟิก 7 8 15
84 643030802 สดท.1/2(ต่างสาขา) ดิจิทัลกราฟิก 7 11 18
85 633030801 สดท.2/1(ปวช.) ดิจิทัลกราฟิก 9 10 19
86 633030802 สดท.2/2(ต่างสาขา) ดิจิทัลกราฟิก 4 2 6
87 643020401 สทธ.1/1(ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 30 34
88 643020402 สทธ.1/2(ต่างสาขา) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2 12 14
89 633020401 สทธ.2/1(ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 33 34
90 633020402 สทธ.2/2(ต่างสาขา) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 15 18
91 633020403 สทธ.2/3 (ปวช.) ทวิภา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 17 17
92 643090101 สทส.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 11 29
93 633090101 สทส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 14 20
94 62390101 สทส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 1
95 643070101 สรร.1/1(ปวช.) ทวิภาค การโรงแรม 3 7 10
96 643070102 สรร.1/2(ต่างสาขา) ทว การโรงแรม 0 1 1
97 60370101 สรร.2/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ปวช. 0 0 0
98 633070101 สรร.2/1(ปวช.) ทวิภาค การโรงแรม 1 21 22
99 62370102 สรร.2/2 (ม.6) การโรงแรม 0 1 1
100 633070102 สรร.2/2(ต่างสาขา) ทว การโรงแรม 1 5 6
101 60321401 สลจ.1/1 การจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0
102 643021401 สลจ.1/1 (ปวช.) การจัดการโลจิสติกส์ 1 29 30
103 643021402 สลจ.1/2 (ต่างสาขา) การจัดการโลจิสติกส์ 2 14 16
104 633021401 สลจ.2/1 (ปวช.) การจัดการโลจิสติกส์ 0 8 8
105 633021402 สลจ.2/2 (ต่างสาขา) การจัดการโลจิสติกส์ 0 12 12
106 643031901 สอน.1/1(ปวช.) ออกแบบนิเทศศิลป์ 10 5 15
107 643031902 สอน.1/2(ต่างสาขา) ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 7 12
108 633031901 สอน.2/1(ปวช.) การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 12 17
109 61330202 สอน.2/2 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์(ม.6) 0 0 0
110 633031902 สอน.2/2(ต่างสาขา) ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 6

ลำดับ ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด
1 ปวช.1 76 362 438
2 ปวช.2 47 429 476
3 ปวช.3 105 718 823
4 ปวส.1 57 417 474
5 ปวส.2 133 768 901
รวม 418 2694 3112

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ถ.พิชัยฯ
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ออกแบบและจัดทำโดย Mr.Teeracha .S
พัฒนาและปรับปรุงโดย Mr.Apirak .R
พัฒนาและปรับปรุงโดย Ms.Tippawan .O