[x]
Powered by Ec_group
จำนวนผู้เข้าชม 359251 คน
Main Menu
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการลงทะเบียน
คู่มือการใช้งาน
รายชื่อนักเรียน
จำนวนนักศึกษา

User Systems
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ค้นหาหมายเลขประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว) เพื่อลงทะเบียนเรียน ที่นี่
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ค้นหาตาม รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม
No. รหัสกลุ่ม ชื่อย่อ ชื่อกลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม Download
1 642020201 ชกต.1/1 การตลาด 1 39 40 Download
2 642020202 ชกต.1/2 การตลาด 0 14 14 Download
3 632020201 ชกต.2/1 การตลาด 0 26 26 Download
4 622020201 ชกต.3/1 การตลาด 4 36 40 Download
5 622020202 ชกต.3/2 การตลาด 1 16 17 Download
6 642020101 ชกบ.1/1 การบัญชี 3 36 39 Download
7 642020102 ชกบ.1/2 การบัญชี 2 35 37 Download
8 632020101 ชกบ.2/1 การบัญชี 3 37 40 Download
9 632020102 ชกบ.2/2 การบัญชี 0 30 30 Download
10 622020101 ชกบ.3/1 การบัญชี 1 35 36 Download
11 61220101 ชกบ.3/1 พาณิชยกรรม(การบัญชี) 0 0 0 Download
12 622020102 ชกบ.3/2 การบัญชี 0 24 24 Download
13 622020301 ชกล.3/1 การเลขานุการ 0 10 10 Download
14 642021601 ชกส.1/1 การจัดการสำนักงาน 0 7 7 Download
15 632021601 ชกส.2/1 การจัดการสำนักงาน 0 10 10 Download
16 642030801 ชคก.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 22 20 42 Download
17 632030801 ชคก.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 11 16 27 Download
18 622030801 ชคก.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 8 8 16 Download
19 61230801 ชคก.3/1 ศิลปกรรม(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 0 0 0 Download
20 642040601 ชคท.1/1 คหกรรมศาสตร์ 1 3 4 Download
21 632040601 ชคท.2/1 คหกรรมศาสตร์ 0 6 6 Download
22 622040601 ชคท.3/1 คหกรรมศาสตร์ 2 5 7 Download
23 642020401 ชคพ.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 36 40 Download
24 642020402 ชคพ.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 32 39 Download
25 642020403 ชคพ.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 20 27 Download
26 632020401 ชคพ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 32 34 Download
27 632020402 ชคพ.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 34 38 Download
28 632020403 ชคพ.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 13 20 Download
29 622020401 ชคพ.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 39 42 Download
30 622020402 ชคพ.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 39 39 Download
31 61220402 ชคพ.3/2 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 0 0 Download
32 60220403 ชคพ.3/3 พาณิชยกรรม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0 0 0 Download
33 642040401 ชคอ.1/1 อาหารและโภชนาการ 8 36 44 Download
34 632040401 ชคอ.2/1 อาหารและโภชนาการ 9 32 41 Download
35 622040401 ชคอ.3/1 อาหารและโภชนาการ 11 27 38 Download
36 61240401 ชคอ.3/1 คหกรรม(อาหารและโภชนาการ) 0 0 0 Download
37 622040402 ชคอ.3/2 อาหารและโภชนาการ 2 10 12 Download
38 642070101 ชรร.1/1 การโรงแรม 3 16 19 Download
39 632070101 ชรร.2/1 การโรงแรม 2 24 26 Download
40 622070101 ชรร.3/1 การโรงแรม 2 18 20 Download
41 61270101 ชรร.3/1 การโรงแรม 0 0 0 Download
42 642021401 ชลจ.1/1 โลจิสติกส์ 2 23 25 Download
43 632021401 ชลจ.2/1 โลจิสติกส์ 1 12 13 Download
44 642030101 ชศว.1/1 วิจิตรศิลป์ 1 5 6 Download
45 632030101 ชศว.2/1 วิจิตรศิลป์ 3 11 14 Download
46 622030101 ชศว.3/1 วิจิตรศิลป์ 4 2 6 Download
47 61230101 ชศว.3/1 ศิลปกรรม(วิจิตรศิลป์) 0 0 0 Download
48 642030201 ชอบ.1/1 การออกแบบ 5 14 19 Download
49 632030201 ชอบ.2/1 การออกแบบ 5 11 16 Download
50 622030201 ชอบ.3/1 การออกแบบ 2 5 7 Download
51 61230201 ชอบ.3/1 ศิลปกรรม(การออกแบบ) 0 0 0 Download
52 643020201 สกต.1/1(ปวช.) การตลาด 3 22 25 Download
53 643020202 สกต.1/2(ต่างสาขา) การตลาด 6 14 20 Download
54 60320201 สกต.2/1 การตลาด (ปวช.) 0 0 0 Download
55 633020201 สกต.2/1(ปวช.) การตลาด 2 32 34 Download
56 62320202 สกต.2/2 (ม.6) การตลาด 0 1 1 Download
57 633020202 สกต.2/2(ต่างสาขา) การตลาด 0 10 10 Download
58 633020203 สกต.2/3 (ปวช.) ทวิภา การตลาด 1 13 14 Download
59 643020101 สกบ.1/1 (ปวช.) การบัญชี 0 39 39 Download
60 643020102 สกบ.1/2 (ปวช.) การบัญชี 2 30 32 Download
61 58320203 สกบ.1/3 การตลาด 0 0 0 Download
62 643020103 สกบ.1/3 (ต่างสาขา) การบัญชี 2 33 35 Download
63 633020101 สกบ.2/1 (ปวช.) การบัญชี 0 37 37 Download
64 633020102 สกบ.2/2 (ปวช.) การบัญชี 2 32 34 Download
65 633020103 สกบ.2/3 (ปวช.) การบัญชี 0 18 18 Download
66 633020104 สกบ.2/4 (ต่างสาขา) การบัญชี 1 27 28 Download
67 643040601 สคท.1/1(ปวช.) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 3 4 7 Download
68 633040601 สคท.2/1(ปวช.) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 1 4 5 Download
69 61340602 สคท.2/2 การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ม6 0 0 0 Download
70 633040602 สคท.2/2(ต่างสาขา) การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษ 0 1 1 Download
71 60320401 สคพ.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 0 0 0 Download
72 62320402 สคพ.2/2 (ม.6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 0 1 Download
73 643040401 สคอ.1/1(ปวช. ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 2 11 13 Download
74 643040402 สคอ.1/2(ต่างสาขา ทวิ อาหารและโภชนาการ 5 11 16 Download
75 633040401 สคอ.2/1(ปวช. ทวิภาคี อาหารและโภชนาการ 5 14 19 Download
76 633040402 สคอ.2/2(ต่างสาขา ทวิ อาหารและโภชนาการ 9 8 17 Download
77 643021501 สจก.1/1(ปวช.) การจัดการ 0 21 21 Download
78 60321502 สจก.1/2 (ม.6) การจัดการทั่วไป(ม.6) 0 0 0 Download
79 643021502 สจก.1/2(ต่างสาขา) การจัดการ 2 3 5 Download
80 62321501 สจก.2/1 (ปวช.) การจัดการทั่วไป 0 2 2 Download
81 633021501 สจก.2/1(ปวช.) การจัดการ 1 19 20 Download
82 633021502 สจก.2/2(ต่างสาขา) การจัดการ 3 16 19 Download
83 643030801 สดท.1/1(ปวช.) ดิจิทัลกราฟิก 7 8 15 Download
84 643030802 สดท.1/2(ต่างสาขา) ดิจิทัลกราฟิก 7 11 18 Download
85 633030801 สดท.2/1(ปวช.) ดิจิทัลกราฟิก 9 10 19 Download
86 633030802 สดท.2/2(ต่างสาขา) ดิจิทัลกราฟิก 4 2 6 Download
87 643020401 สทธ.1/1(ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 30 34 Download
88 643020402 สทธ.1/2(ต่างสาขา) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2 12 14 Download
89 633020401 สทธ.2/1(ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1 33 34 Download
90 633020402 สทธ.2/2(ต่างสาขา) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 15 18 Download
91 633020403 สทธ.2/3 (ปวช.) ทวิภา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0 17 17 Download
92 643090101 สทส.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 11 29 Download
93 633090101 สทส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 14 20 Download
94 62390101 สทส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 1 Download
95 643070101 สรร.1/1(ปวช.) ทวิภาค การโรงแรม 3 7 10 Download
96 643070102 สรร.1/2(ต่างสาขา) ทว การโรงแรม 0 1 1 Download
97 60370101 สรร.2/1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ปวช. 0 0 0 Download
98 633070101 สรร.2/1(ปวช.) ทวิภาค การโรงแรม 1 21 22 Download
99 62370102 สรร.2/2 (ม.6) การโรงแรม 0 1 1 Download
100 633070102 สรร.2/2(ต่างสาขา) ทว การโรงแรม 1 5 6 Download
101 60321401 สลจ.1/1 การจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 Download
102 643021401 สลจ.1/1 (ปวช.) การจัดการโลจิสติกส์ 1 29 30 Download
103 643021402 สลจ.1/2 (ต่างสาขา) การจัดการโลจิสติกส์ 2 14 16 Download
104 633021401 สลจ.2/1 (ปวช.) การจัดการโลจิสติกส์ 0 8 8 Download
105 633021402 สลจ.2/2 (ต่างสาขา) การจัดการโลจิสติกส์ 0 12 12 Download
106 643031901 สอน.1/1(ปวช.) ออกแบบนิเทศศิลป์ 10 5 15 Download
107 643031902 สอน.1/2(ต่างสาขา) ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 7 12 Download
108 633031901 สอน.2/1(ปวช.) การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 12 17 Download
109 61330202 สอน.2/2 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์(ม.6) 0 0 0 Download
110 633031902 สอน.2/2(ต่างสาขา) ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 6 Download

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ถ.พิชัยฯ
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ออกแบบและจัดทำโดย Mr.Teeracha .S
พัฒนาและปรับปรุงโดย Mr.Apirak .R
พัฒนาและปรับปรุงโดย Ms.Tippawan .O